fbpx

POZNAWSZY MIŁOŚĆ CHRYSTUSOWĄ

Abyśmy my, niedoskonali ludzie mogli otrzymać pojednanie z Panem Bogiem, doskonały człowiek Jezus Chrystus musiał umrzeć. W tym dziele pojednania objawia się wielka miłość Boża. Najpierw uznajemy samych siebie za grzeszników potrzebujących miłosierdzia Bożego. Pokutując za nasze grzechy, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, oddajemy siebie samych przez całkowite poświęcenie się Panu Bogu, aby czynić Jego wolę. Apostoł Święty Paweł stwierdza, że jest to składanie ciał swoich „ofiarą żywą.” (Rzym. 12:1) .On zapewnia nas, że tak czyniąc, nasza ofiara będzie „świętą, miłą Bogu.” Apostoł oświadcza przy tym, że takie składanie swoich ciał ofiarą żywą jest naszą „służbą duchową.”

Rzeczywiście, to jest jedyna rozumna reakcja człowieka, wypływająca z docenienia okazanej mu łaski Bożej. Taką samą myśl wyraża Apostoł Święty Paweł: „doszliśmy do tego przekonania”, (2 Kor. 5:4) co oznacza, że doszliśmy do rozumnego wniosku, że wszystko, co jest nasze, powinniśmy oddać Panu Bogu. Powinniśmy poświęcić się Jemu, aby czynić Jego wolę. Przez całkowite poświęcenie się Panu Bogu oraz wierne oddawanie Mu naszego życia codziennie, aż do śmierci, stajemy się synami Bożymi, którzy będą żyli i królowali z Panem Jezusem Chrystusem tysiąc lat. (Obj. 20:4) Możemy więc być pewni, że nic nie będzie mogło odłączyć nas od miłości Chrystusowej, chyba, że okazalibyśmy się niewierni warunkom naszego poświęcenia.

Nasi przeciwnicy, którymi są: świat, nasze ciało i Szatan są zdecydowani w swoich zamiarach. Chcą przeszkodzić nam w wykonaniu naszych ślubów, które uczyniliśmy wobec Pana Boga. Jednak wiemy, że Ojciec Niebieski i Nasz Pan Jezus Chrystus zawsze spieszą nam z pomocą. Powołując się na Psalm 34:15-16, Apostoł Święty Piotr mówi: „Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich …” (1 Piotr 3:12) Również Apostoł Święty Paweł, przytacza słowa Pana Boga: „Nie porzucę cię ani cię opuszczę”. Dodaje nam to śmiałości i jak Psalmista Dawid możemy powiedzieć: „Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?” (Ps. 118:6 oraz Hebr. 13:6) Zostaliśmy wprowadzeni do duchowej sfery Jego miłości i jeśli wykonamy to, co od nas jest wymagane, nic nie zdoła odłączyć nas od tej miłości.

Nic nie może odłączyć nas od miłości Chrystusowej, ponieważ większy jest Ten, który jest za nami, niż wszyscy, którzy są przeciwko nam. (Jan 10:27-29 oraz 1 Jan 4:4) Świat, ciało i Szatan będą robili wszystko, aby nas zniechęcić. Ale my, podczas każdego ataku, odwołujemy się do Bożych obietnic. (1 Pio. 1:3-4) Odnawiamy przez to naszą siłę do dalszego postępowania po wąskiej drodze. Dobrze wiemy, jak cennymi dla Pana Boga są ci, których On zaszczycił poznaniem Swojej Prawdy, których pociągnął do Chrystusa. To z powodu okazanego przez nich ducha całkowitego poświęcenia się do czynienia Jego woli. Pan Bóg będzie prowadzi ich Swoją prawą ręką, chroniąc przed napaściami ze strony Przeciwnika. Wiedząc o tym, możemy wypowiedzieć słowa Apostoła: „Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która, jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (Rzym. 8:38-39)