Jeśli mnie przekonasz, że Jezus jest Mesjaszem – uwierzę

Główne myśli:

  • Stary Testament zawiera wiele proroczych opisów Mesjasza, który miał przyjść i zbawić ludzkość.
  • Wszystkie te proroctwa wypełniły się w Panu Jezusie.
  • Oczekiwanie bycia przekonanym przez kogoś jest z gruntu złym podejściem. Do tego, aby być przekonanym potrzebna jest chęć oraz wiara.

Przyjście Mesjasza – Zbawcy świata – opisane jest w Piśmie Świętym wielokrotnie. Aby móc Go w nim rozpoznać, należy na samym początku przyjąć aksjomat, że Pismo natchnione jest przez samego Boga i żadnej rzeczy w nim nie brak, wystarczy jedynie szukać: Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i jego Duch je zgromadził – Izaj. 34:16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione – 2 Tym. 3:16. By móc rozpoznać Mesjasza, trzeba wierzyć Pismu i się Go w nim doszukiwać.

Jak opisuje Mesjasza Stary Testament?

Oto niektóre przykłady Mesjasza, jako króla, zwycięzcy i proroka.

  • Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy – Zach. 9:9.
  • Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie – 5 Mojż. 18:15.

Natomiast na Mesjasza w Starym Testamencie nie należy patrzeć wyrywkowo, lecz całościowo. Co jeszcze pisze o Nim Pismo Święte? Miał być Mesjaszem, który miał wiele wycierpieć:

  • Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego Izaj. 53:2-3.
  • Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, Hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, Wykrzywiają wargi, potrząsają głową: Zaufał Panu, niechże go ratuje! Niech go wybawi, skoro go miłuje! – Psalm 22:7-9.

Za czasów działalności Pana Jezusa, Żydzi spodziewali się, że Mesjasz, który do nich przyjdzie, przyłączy się do grona uczonych w Piśmie, pochwali ich, że wspaniale przestrzegają Zakon, a także podejmie z nimi współpracę i wyzwoli Izrael spod władzy Rzymu, jako nowy król Izraela. A myśmy [i wszyscy ówcześnie żyjący Izraelici] się spodziewali, że On odkupi Izraela – Łuk. 24:21. Takie były wyobrażenia. A jakie były realia? Jakie były przekonania o Jezusie, który sam o Sobie powiedział, że jest Mesjaszem (Jan 4:25-26)? Oto kilka przykładów: Co to za prorok jak Mojżesz, skoro nie przestrzega prawa Mojżeszowego np. uzdrawiając w sabat, nie potępiając cudzołożnicy, a przecież Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować – Jan 8:5.

Spróbujmy zatem w Jezusie zobaczyć Mesjasza

Czy Chrystus [Mesjasz], gdy przyjdzie, uczyni więcej cudów, niż Ten ich uczynił? – Jan 7:31. Pan Jezus Swoimi cudami uwiarygadniał Swoje posłannictwo od Ojca Niebieskiego. Nie tylko pomagał utrudzonym ludziom, ale także wskazywał nauczonym w Piśmie, że dokonuje rzeczy, o których oni byli przekonani, że będą dziełem Mesjasza, np. uzdrowienie ślepego od urodzenia, wskrzeszenie Łazarza, uzdrowienie trędowatego, wypędzenie demona z człowieka niemego (tzw. cuda mesjańskie).

Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? Idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli: Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest ewangelia – Łuk. 7:20,22. Samo życie, uczynki i słowa Jezusa świadczyły, że nic nie mógłby zrobić od Siebie, gdyby ta moc nie dana Mu była z góry od Ojca Jahwe. Odkąd świat światem, nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy śleponarodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić – Jan 9:32-33.

Spójrzmy, co o Mesjaszu powiedziała kobieta Samarytanka, której ze względu na narodowość poznanie Mesjasza się nie należało, lecz dane jej było z łaski: Wiem, że przyjdzie Mesjasz (to znaczy Chrystus); gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus: Ja, który mówię z tobą, jestem nim. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego – Jan 4:25-26,41. Dlaczego Samarytanka uwierzyła, że Jezus jest Mesjaszem? Nie zobaczyła żadnego Jego cudu, lecz Jezus powiedział, jak do tej pory toczyło się jej życie. A dlaczego uwierzyli współmieszkańcy? Dzięki nauce! Z czystym sercem dostrzeżmy w nauce i słowach Jezusa przepowiedzianego Mesjasza!

Więcej na temat tego, czego dokonał Pan Jezus możesz przeczytać w artykule: DLACZEGO PAN JEZUS UMARŁ?

Nasza postawa

Jest pewien problem, który możemy zaobserwować, gdy ktoś wypowiada takie stwierdzenie: „Jeśli mnie przekonasz, że Jezus jest Mesjaszem, to uwierzę”. Aby przyjąć Mesjasza trzeba mieć otwarte serce. Jeżeli nie doszukujesz się Go w Piśmie, lecz oczekujesz, że ktoś będzie Cię do tego zachęcał, przytaczając argument za argumentem, niestety taka postawa może doprowadzić Cię do konkluzji, że uzasadnienie jest nieprzekonywujące. Taka postawa zilustrowana jest słowami: Rzekli tedy do niego: Jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli tobie? – Jan 6:30. Oczekiwanie znaku, argumentu większego od tego, który został ukazany w postawie, słowach i uczynkach Jezusa, jest bezpodstawne. Jeśli jest to dla Ciebie wciąż za mało, w przyszłości zrozumiesz. 

Pismo mówi: Żydzi znaków się domagają – 1 Kor. 1:22. Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie – Jan 4:48. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli – Jan 20:29.

Jeśli w obecnych czasach Słowo Boże nie przekona jakiegokolwiek człowieka, że Jezus jest przepowiedzianym Mesjaszem, który miał przyjść, mamy pocieszenie w Piśmie, że wszyscy przyjdą do poznania Prawdy w czasach odnowienia wszystkich rzeczy: Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym – Zach. 12:10.

Krótki wniosek ogólny

Jezus Chrystus w Swej osobie pokazał wszystkim wzór postępowania, nigdy nie zgrzeszył i został przyjęty przez Ojca. To On, żyjąc na ziemi, pokazał, że najpierw należy cierpieć, aby potem móc królować. Przez wiele ucisków musimy wnijść do królestwa Bożego – Dzieje Ap. 14:22.

Więcej na temat tego, w jaki sposób Pan Jezus może wpłynąć na nas przeczytasz w artykule JAK JEZUS MOŻE ZMIENIĆ MOJE ŻYCIE?

Proponujemy Ci zupełnie darmowy egzemplarz książki Boski Plan Wieków. Książka ta pozwala na zrozumienie zbawienia człowieka – od grzechu do życia wiecznego w przyszłym Królestwie Bożym. Daje nadzieję i zrozumienie Bożego Planu, pozwala odnaleźć sens życia w Piśmie Świętym, a jej argumentacja oparta jest jedynie na wersetach Słowa Bożego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.