Biblijna prawda o zmartwychwstaniu

Główne myśli:

  • Wszyscy ludzie, którzy umarli znajdują się w stanie nieświadomości.
  • Dzięki ofierze Pana Jezusa WSZYSCY ludzi zmartwychwstaną.
  • Po wzbudzeniu z grobów ludzkość będzie miała szansę na powrót do społeczności z Panem Bogiem i życie wieczne.
  • Pan Bóg zaplanował w swojej miłości specjalną łaskę dla ludzkości. Jest to możliwość otrzymania pierwszego zmartwychwstania do życia nieśmiertelnego na poziomie duchowym.

Biblijna prawda o zmartwychwstaniu to jedna z głównych nauk jakie przekazuje nam ta wspaniała Księga. Poznanie jej może zupełnie zmienić nasze życie, spojrzenie na rzeczy doczesne i daje nam nadzieję, jakiej nic innego nie może nam dać.

W tym tekście chcę przedstawić Biblijne dowody na to czym jest zmartwychwstanie.

O tym gdzie znajdują się umarli przeczytasz w artykule GDZIE SĄ WSZYSCY UMARLI?

Łazarz jako przykład

Pan Jezus, kiedy przybył do Betanii, aby wzbudzić umarłego Łazarza odbył krótką rozmowę z Martą:

„Rzekł jej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym”. (Ew. Jana 11:23-24)

Marta wyraziła w tych słowach oczywistą dla niej naukę. Wiedziała, że przyjdzie taki czas, kiedy Łazarz zmartwychwstanie. Kilka chwil później Pan Jezus wzbudził Łazarza. Nie było to zmartwychwstanie w pełnym tego słowa znaczeniu, które dziś rozważamy. Łazarz został wzbudzony z powrotem do życia, które wciąż było obarczone wyrokiem śmierci, i przyszedł taki czas, że znów zmarł. Pan Jezus zademonstrował jednak w tym wydarzeniu, że zmartwychwstanie jest rzeczywistością i że On i Jego Ojciec Pan Bóg są w stanie tego dokonać. Sam Pan Jezus powiedział: „Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł, i raduję się, że tam nie byłem, ze względu na was, bo uwierzycie; lecz pójdźmy do niego”. (Ew. Jana 11:14-15) Wydarzenie to było zamanifestowaniem mocy Bożej, zdolnej przywrócić ludzi do życia.

Czym jest zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie jakie przewidziane jest w Bożym Planie, będzie możliwością zupełnego powrócenia do życia i społeczności z Panem Bogiem. W Księdze Objawienia 21:3-4 czytamy o przyszłym czasie Królestwa: „I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły”.

Kto dostąpi zmartwychwstania

Mamy również inne zapewniania Słowa Bożego o tym, że zmartwychwstanie nie tylko jest prawdą, ale również o tym, że dostąpią go wszyscy ludzie. „Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd”. (Ew. Jana 5:28-29)

Możemy w powyższym wersecie zauważyć pewne rozróżnienie na tych, którzy powstaną do życia, oraz na tych, którzy powstaną na sąd. Nie jest teraz naszym przedmiotem dokładna analiza tego zagadnienia, jednak należy krótko wspomnieć, że opisany tutaj sąd nie jest karą, okrucieństwem, wiecznymi mękami, ale szansą na życie wieczne dla każdego, kto będzie chciał być posłuszny Panu Bogu i Jego doskonałemu prawu.

Szczegółowe wyjaśnienie tej oraz wielu innych spraw dotyczących wspaniałego Boskiego Planu zawarte są w książce Boski Plan Wieków, którą można zamówić zupełnie za darmo klikając poniżej. Wszystkie opisane nauki potwierdzone są w niej jedynie wersetami Pisma Świętego.

Inne opisy zmartwychwstania

Jest również w Piśmie Świętym bardzo długi fragment mówiący o zmartwychwstaniu. Jest to 15 rozdział 1. Listu do Koryntian. Przytoczę kilka wersetów z tego rozdziału, które bardzo dosłownie opisują prawdę o tej nauce.

„A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara; wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony; a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni”. (I Kor. 15:14-22)

Czy może być jakaś lepsza nadzieja dla człowieka niż nadzieja przyszłego, wiecznego życia, jaką daje nam Pismo Święte?

Ofiara Pana Jezusa jest podstawą przyszłego życia

Jak to możliwe, że dzięki śmierci doskonałego Pana Jezusa, wszyscy ludzie otrzymają szansę życia wiecznego?

Pan Bóg w swoim miłosierdziu postanowił, aby grzech, który popełnił pierwszy człowiek Adam odziedziczyli wszyscy ludzie. Dlaczego było to miłosierdzie Boże?

Adam przez swoje nieposłuszeństwo zasłużył według Bożej sprawiedliwości na śmierć. A jak czytamy w tekście powyżej „…w Adamie wszyscy umierają…”. Dzięki temu, że śmierć przeszła z Adama na wszystkich ludzi, wystarczyła ofiara okupowa (okup z greckiego znaczy równoważna cena) jednego doskonałego człowieka – Pana Jezusa, aby wyzwolić ze śmierci wszystkich ludzi. Tak jak z powodu grzechu jednego człowieka (Adama), wszyscy ludzie umierają, tak też z powodu sprawiedliwości jednego człowieka (Jezusa) wszyscy ludzie będą żyć. Pan Jezus wziął karę należną Adamowi na siebie, dzięki czemu Adam może powstać z grobu, nie będąc już obciążony tą karą, a wraz z nim całe jego potomstwo – wszyscy ludzie.

Jeśli każdy z nas z osobna byłby na próbie tak jak Adam, w przypadku grzechu, za każdego konieczny byłby oddzielny okup, aby znów mógł żyć. Pan Bóg przewidział to wcześniej. Obecnie żyjemy w czasie, kiedy patrzymy na skutki grzechu jakimi są choroby i śmierć, zaś w przyszłości, mając tą wiedzę i poznając miłość Bożą jaka objawi się w zmartwychwstaniu całej ludzkości każdy człowiek otrzyma szansę by być posłuszny Panu Bogu i żyć. Będzie to podobna próba do tej, jaką miał Adam w raju, jednak każdy podniesiony ze śmierci człowiek będzie bogatszy o jedno – o doświadczenie czym jest grzech i do czego prowadzi.

 „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. (Rzym. 6:23)

 „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. (Ew. Jana 3:16)

Więcej na temat wspaniałego dzieła Pana Jezusa możesz przeczytać w artykule DLACZEGO PAN JEZUS UMARŁ?

Pierwsze zmartwychwstanie

W swoim planie Pan Bóg w wielkiej miłości i łasce przewidział również pewne szczególne zmartwychwstanie, nazwane w Biblii pierwszym zmartwychwstaniem, którego dostąpią ludzie ofiarujący swoje doczesne życie, aby służyć Panu Bogu. Będzie to zmartwychwstanie do życia na poziomie duchowym razem z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Tym tematem jednak zajmiemy się w oddzielnym artykule.

Na temat Powołania Niebieskiego i pierwszego zmartwychwstania do nieśmiertelnego życia jako istota duchowa możesz przeczytać w artykule TAJEMNICA UKRYTA W PIŚMIE ŚWIĘTYM – POWOŁANIE NIEBIESKIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.