Co to jest Prawda?

Główne myśli:

  • Pismo Święte jest źródłem Prawdy i wszystko w nim zawarte jest prawdziwe.
  • Prawda ma wartość praktyczną – powinna wpływać na nasze życie oraz na nasze zachowanie.
  • Duch Boży (Boży wpływ) jest potrzebny, aby zrozumieć Prawdę zawartą w Piśmie Świętym.
  • Poznanie Prawdy pozwala na życie zgodne z Bożą wolą, gdyż „ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w Prawdzie

Prawda – (1) przedstawienie czegoś zgodne z realiami; (2) to, co faktycznie jest, istnieje, lub było; (3) zasada uważana powszechnie za niepodważalną Dla chrześcijan Prawda to nie tylko naukowa definicja pojęcia, ale ma ona o wiele większe i szersze znaczenie. Zatem czym jest i co zawiera Prawda?

Prawda w Biblii

W Samym Nowym Testamencie Biblii Gdańskiej słowo „prawda” występuje 92 razy. O tym, czym jest, wspomina sam Pan Jezus w rozmowie z Piłatem: „Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo Prawdzie; każdy, kto z Prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat: Co to jest Prawda?” – Jan. 18:37-38.

Jezus Piłatowi niestety już nie odpowiedział na zadane pytanie. Z wypowiedzi naszego Mistrza dowiadujemy się jednak, że celem pierwszego przyjścia Pana Jezusa było „dać świadectwo Prawdzie”. Oznacza to, że Nasz Zbawiciel żył, by Prawdę okazać, przedstawić. Myśl tę rozwinął wcześniej sam Pan Jezus w modlitwie do Boga Ojca: „Poświęć ich w Prawdzie Twojej; słowo Twoje jest Prawdą” Jan. 17:17.

Pan Jezus więc wyjaśnia, że Słowo jest Prawdą. Z jednej strony, czytając ten werset dosłownie, dojdziemy do wniosku, że jest to potwierdzeniem, iż Pismo Święte, często nazywane „Słowem” jest prawdziwe i że nie ma w nim fałszu. Słowa można te zinterpretować także jako potwierdzenie prawdziwości misji Jezusa, ponieważ pierwsze wersety ewangelii wg św. Jana (1:1-5) mówią o Jezusa jako o Słowie. Potwierdza to spojrzenie także na kolejny werset: Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i Prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” – Jan. 14:6.

Pismo Święte potwierdza, że jest prawdziwe i że fałszu możemy szukać dookoła, ale nie w Piśmie Świętym (2 Kor. 3:16). Znajdujemy także fragmenty mówiące o tym, że Słowo Prawdy to Ewangelia (Ef. 1:13), że jest Ona źródłem nadziei życia w niebie (Kol. 1:5; Ef. 1:18), łaski (Kol. 1:6), oraz że powinniśmy miłować się nawzajem między innymi prawdą (1 Jan. 3:18), czyli poprzez przykazania dotyczące traktowania siebie nawzajem. W ten sposób Prawda przedstawia się nam jako praktyczna wartość, a nie jedynie puste pojęcie.

Prawda i Fałsz

Wiele jest ugrupowań chrześcijańskich. Każde z nich opiera się na Piśmie Świętym. Zatem można się zastanowić czy w każdej z nich prawda jest obiektywna? Sprawdźmy, co na ten temat mówi Biblia.

Duch Święty jest w kilku miejscach określony mianem Ducha Prawdy. Pisze o nim tak między innymi Ewangelista Jan, gdy notuje słowa Pana Jezusa: Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi, i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” –  Jan. 14:17.

Pan Jezus wyjaśnia, że Ducha Świętego, który daje rozeznanie Prawdy, świat przyjąć nie może. Oznacza to, że ludzie niemający tego Ducha nie będą potrafili ocenić, co jest Prawdą, a co nie. Nawet w rozmowie z Żydami Jezus mówi wprost, że oni nie wierzą Jego słowom Prawdy: „Ponieważ Ja mówię Prawdę, nie wierzycie mi. Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię Prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście” –  Jan. 8:45-47.

Pismo Święte daje więc nam lekcję słowami Pana Jezusa, że „nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie” (Mat. 7:21). Oznacza to, że nie każdy, kto czyta Biblię, pozna Prawdę. Nie każdy, kto uczęszcza na chrześcijańskie nabożeństwa i uważa siebie za chrześcijanina, pozna Prawdę. Wskazuje to na fakt, że spora część ludzi tkwi w błędzie, wierząc w rzeczy i nauki, których Pismo Święte nie potwierdza, a nawet często się im sprzeciwia.

Co więcej, znajdujemy zapisy mówiące o tym, że są ludzie nieposłuszni Prawdzie (Gal. 5:7), którzy przez nieprawość tłumią Prawdę (Rzym. 1:18), którzy nie przyjęli miłości Prawdy (2 Tes. 2:10), a co skutkowało tym, że Bóg pozwolił, by wierzyli w nieprawdę, aby zostali osądzeni: „I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd tak, iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli Prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości”  – 2 Tes. 2:11-12.

Błędem nazwać należy więc różne nauki i wierzenia, których Pismo Święte nie potwierdza. Poza tym, ojcem „błędu” jest szatan, jest to więc dodatkowy argument za tym, by błędem się nie zajmować. Ludzkie wierzenia i filozofie, choćby wydawały się poprawne, nie są słowem pochodzącym bezpośrednio od Boga i powinniśmy uważać, aby nie sprowadziły nas one na „manowce” błędu (Kol.2:8). Niestety, ale Biblia przestrzega, że będą ludzie, którzy: „odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom” –  2 Tym. 4:4.

Poznanie Prawdy

Prawda przybliża do Boga. Pan Bóg wielokrotnie wyraża swoje pragnienie, czy to przez słowa Pana Jezusa, czy Apostołów, że chce dla ludzi dobrze, że kocha ich i chce, by wszyscy byli zbawieni. Niestety, wiara w nieprawdę oddala nas od Pana Boga, odcina nas od kontaktu z Nim.

Słowo Boże potwierdza, że aby odwrócić się od grzechu, aby być wyzwolonym, trzeba poznać Prawdę: „Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie Prawdę, a Prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie” –  Jan.8:31-36.

Musimy pilnować, aby nasze przekonania i wierzenia zawsze były zgodne z Pismem Świętym, bo to ono okazuje się dla nas źródłem słów Bożych stanowiących tę jedyną Prawdę. W przypadku wątpliwości prośmy Pana Boga w modlitwie o wyjaśnienie trudnych fragmentów. Pamiętajmy, o słowach Pana Jezusa: „Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w Prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w Prawdzie”Jan.4:23-24.

Aby zgłębić Prawdy Biblijne i wspaniałe drogi, jakie nasz Ojciec przygotował dla swoich dzieci zachęcamy do zupełnie darmowego zamówienia książki Boski Plan Wieków, która przy pomocy jedynie argumentacji ze Słowa Bożego pomaga zrozumieć ową Prawdę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.