Czy Ziemia będzie zniszczona?

Główne myśli:

  • Wiele zapisów Pisma Świętego jest zapisami symbolicznymi. Wszystko należy sprawdzać poprzez spojrzenie na całość Świętej Księgi.
  • Biblia wyraźnie potwierdza, że Ziemia będzie istnieć na wieki.
  • Zniszczenie Ziemi, nieba oraz żywiołów ma wymiar symboliczny i odnosi się do przeminięcia ziemskich i duchowych władz oraz nastania w ich miejsce wiecznego Królestwa Bożego.

Czy Pismo święte uczy o zniszczeniu ziemi? Jak czytać symbolikę proroctw biblijnych? „A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności,  jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się?  Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość”. (2Pio.3:10-13)

Wielu chrześcijan czytając ten fragment, spodziewa się dosłownego zniszczenia ziemi i niebios przez dosłowny ogień. Obawy takie pojawiają się szczególnie często w czasie niezwykłych zjawisk przyrodniczych lub kolejnych wojen. Ludzie powołują się najczęściej na słowa: „Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi”. (2Pio.3:5-7)Pamiętać jednak musimy, że fragment ten jest proroctwem, które mówi nam, że na wzór zniszczenia „pierwszych niebios i ziemi” w potopie, zostaną zniszczone i „teraźniejsze niebiosa i ziemia”. A to po to by – jak czytamy w 13 wersecie – nastały „nowe  niebiosa i nowa ziemia, w których mieszka sprawiedliwość”.

Tak więc w tym miejscu i w innych wersetach Biblijnych czytamy o „pierwszym świecie, który był poddany aniołom” o „teraźniejszym złym świecie” oraz o „przyszłym świecie sprawiedliwości”. Czy mowa jest tu o dosłownym zniszczeniu ziemi i niebios? Izajasz 45:18 wyraźnie mówi, że ziemia została stworzona dla człowieka: „Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios – On jest Bogiem – który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a nie ma innego.” A Kaz.Sal.1:4 wyraźnie mówi, że „ziemia stoi na wieki” oraz dalej dodaje (3:14) „poznałem, że wszystko, co czyni Bóg, na wieki będzie trwało”. Myślę także, że człowiek nawet nieznający Biblii uznałby za niesprawiedliwe zniszczenie całego wszechświata (nieba i ziemi) z powodu grzechu ludzkości. Gdyby taka była wola Boża, zniszczyłby On ziemię i niebo zaraz po grzechu pierworodnym, oszczędzając wielu istnieniom bólu i cierpień. Ziemia, nie będzie więc dosłownie zniszczona przez ogień.

SYMBOLICZNE NIEBO

Także inne fragmenty Pisma Świętego opisujące ten nadchodzący okres wskazują na symboliczne znaczenie niebios, ziemi i ognia. Iz.45:8 pisze „Spuśćcie niebiosa rosę z góry, a obłoki niech sączą sprawiedliwość! Niech się otworzy ziemia i niech wyrośnie zbawienie, a niech też wzejdzie sprawiedliwość! Ja, Pan, to stworzyłem.” Także w wielu innych miejscach Biblia mówi „słuchajcie niebiosa, słuchaj ziemio”! Każdy z nas może łatwo zauważyć, że niebiosa i ziemia, o których jest tu mowa, są użyte symbolicznie. Także niebiosa i ziemia, o której mówi Ap. Piotr, jest wyrażeniem symbolicznym, bo przecież pierwsze niebiosa i pierwsza ziemia, która została zniszczona w potopie to ta sama ziemia, na której dziś żyjemy. Po potopie świat nie został w cudowny sposób powtórnie stworzony.

Zastanówmy się, czym są symboliczne niebiosa, o których wspominają mężowie Boży? Ef.2:2 wspomina, że szatan „rządzi na powietrzu” podobnie Ew.Jana 12:31 i 2Kor.4:4 mówią, że szatan jest władcą rządzącym obecnym światem. Tak jak literalne niebo (atmosfera) ma wpływ na to co się dzieje na ziemi – na pogodę, a nawet na zachowania ludzi – tak też symboliczne niebo – czyli duchowe, niewidzialne władze – mają wpływ na postępowanie ludzi i losy całych narodów. Pamiętajmy, że bogiem tego świata jest szatan. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że widzialnymi przedstawicielami tej władzy są różne religie, które są inspirowane i kierowane przez swego duchowego władcę. Niebawem przyjdzie czas Królestwa, kiedy ta władza zostanie szatanowi odebrana. To właśnie oznacza zniszczenie niebios.

SPALENIE ŻYWIOŁÓW

Dalsza część proroctwa Ap. Piotra mówi, że: ”żywioły zostaną spalone”. Czymże są te żywioły? Na to pytanie odpowiada Ap. Paweł w Liście do Galacjan 4:8-10 „Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są; teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata!”  W Kolosan.2:8 czytamy jeszcze dobitniej „Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie”.  W końcu w wersetach 20-22 czytamy: „Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli: nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj?   Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie.” Tak więc „żywioły” to nic innego jak nauki ludzkie nieoparte na Piśmie Świętym. Jest to szeroko pojęta tradycja, ale także wiele prądów społecznych, filozoficznych jak relatywizm moralny. Wszystkie te prądy i idee zawiodą i zostaną zniszczone. Już dziś widzimy, że faszyzm, nazizm i komunizm upadły.

OGNIEN POKAZUJE GNIEW BOŻY

Jak nas uczy Pismo Święte wszystkie te wydarzenia prowadzą do wylania gniewu ognia Bożego. Nie dosłownego ognia, ale ognia będącego symbolem całkowitego zniszczenia obecnych struktur religijnych, społecznych i politycznych. Sofoniasz 2:1-2 pisze: „Zbierzcie się, zbierzcie, narodzie niesforny! Zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana, zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana!” I jeszcze wyraźniej pisze Sofoniasz.3:8 „Dlatego oczekujcie dnia – mówi Pan – w którym wystąpię jako oskarżyciel. Bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę, cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości”. Obecne królestwa i systemy polityczne zostaną zniszczone, i zastąpione przez panowanie Pana Boga i Pana Jezusa podczas Królestwa Bożego.

Gniew Boży jest przedstawiony w Biblii jako dopuszczenie Boże, by ludzie wykorzystali swój egoizm na własną szkodę i by poznali swą bezsilność. Jak prosto Bóg może spełnić te słowa, pokazuje obecna sytuacja, kiedy to pandemia spowodowała ogólnoświatowy kryzys. Dzięki Bogu nie zaskakują nas te wydarzenia, bo są one przepowiedziane w proroctwach Biblijnych – dzięki temu możemy zachować pokój ducha w tych trudnych czasach.

Pamiętać musimy także, że nawet tak przykre i straszne rzeczy, o których mówiliśmy, obrócą się finalnie ku chwale Bożej i dla dobra ludzkości, bo: „Wtedy ukorzy się człowiek i uniży się mąż, a oczy dumnych będą spuszczone. Lecz Pan Zastępów będzie wywyższony przez sąd, a Święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość.” Wtedy spełnią się słowa modlitwy Pańskiej „przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi”. (Izajasz.5:15-16) 

Więcej na temat Bożego Planu względem ludzkości możesz przeczytać w artkułach CO CZEKA LUDZKOŚĆ W PRZYSZŁOŚCI oraz PLAN ZBAWIENIA LUDZKOŚCI

Jeśli ciekawi Cię ten temat i chciałbyś dokładniej poznać wspaniały Boży Plan, który realizuje się na naszych oczach i Jego nadchodzące Królestwo, kiedy to „śmierci już nie będzie” kliknij w poniższy baner by zamówić zupełnie za darmo książkę Boski Plan Wieków. Przybliży Cię ona do zrozumienia Słowa Bożego i Jego zamysłów wobec świata. Argumenty w niej zawarte oparte są jedynie na wersetach Pisma Świętego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.