Dlaczego Pan Jezus umarł?

Główne myśli:

  • Karą za grzech jest śmierć – nie wieczne męki w piekle.
  • Wszyscy ludzie, jako potomkowie Adama są uczestnikami kary, jaką ten otrzymał za swój grzech. Każdy człowiek umiera.
  • Pan Jezus zapłacił równoważną cenę (doskonałe życie za doskonałe życie), aby wykupić Adama z więzienia śmierci.
  • Dzięki temu Adam oraz wszyscy ludzie jako jego potomkowie powstaną z grobów i otrzymają szansę na życie wieczne.
  • Pan Bóg przygotował specjalną drogę zbawienia i otrzymania życia już teraz – jest to Powołanie Niebieskie.

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. (Ew. Jana 3:16)

Wszyscy chrześcijanie uznają Pana Jezusa za Zbawiciela. Świętujemy narodzenie Pana Jezusa oraz wspominamy Jego śmierć na krzyżu. Jesteśmy wdzięczni za to, czego dokonał. Jednak, czy dokładnie rozumiemy, dlaczego Pan Jezus przyszedł na Ziemię, dlaczego umarł i jakie skutki ma to dla całej ludzkości? Postaramy się po krótce odpowiedzieć na te pytanie poprzez zbadanie, co na ten temat mówi Pismo Święte.

Zacznijmy od początku historii człowieka

Pan Bóg, kiedy stworzył pierwszego człowieka Adama, dał mu możliwość życia wiecznego. Warunkiem, aby Adam żył wiecznie było posłuszeństwo Bożemu Prawu. „Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz”. (I Moj. 2:17) Niestety, Adam nie usłuchał Pana Boga i zgrzeszył. Zgodnie z Bożym Prawem wyrażonym w powyższych słowach, Adam musiał umrzeć. Apostoł Paweł w Liście do Rzymian 6:23 również napisał: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć…”. Warto tutaj zauważyć, że karą za grzech nie jest życie wieczne w piekle, wśród mąk i cierpienia, ale śmierć – przyrównana w wielu miejscach Pisma Świętego do snu, jest to stan niebytu, a „w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości”. (Kazn. 9:10)

„Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają…”

Taką karę otrzymał pierwszy człowiek. Z powodu swojego nieposłuszeństwa jego życie – otrzymane z łaski od Pana Boga – musiało się kiedyś zakończyć. Jednak konsekwencją grzechu pierwszych ludzi nie było tylko ich własne, powolne umieranie. Również i potomstwo grzesznych ludzi nie mogło być doskonałe. Tak też grzech i jego konsekwencje jakimi byli obarczeni pierwsi rodzice, przeszły na ich potomstwo – na całą ludzkość. Każdy człowiek rodzi się grzeszny z powodu przestępstwa pierwszych ludzi. W konsekwencji tego każdy człowiek od urodzenia skazany jest na śmierć. Pismo Święte podaje: „Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli”. (Rzym. 5:12) Psalmista Dawid napisał: „Oto urodziłem się w przewinieniu I w grzechu poczęła mnie matka moja”. (Ps. 51:7)

„…tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni”.

Powyższy podtytuł w jednym zdaniu wyraża Boży Plan odkupienia dla ludzkości. Przytoczmy owy werset jeszcze raz, w całości: „Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.” (I Kor. 15:22)

W jaki sposób ofiara Pana Jezusa przyczynia się do tego, że każdy z nas zamiast na zawsze pozostać w stanie śmierci „zostanie ożywiony”?

Pismo Święte bardzo jasno wyraża, jaki był cel misji Pana Jezusa na Ziemi. „Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu”. (Ew. Mar. 10:45) oraz „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie”. (I Tym. 2:5-6)

Okup jest to równoważna cena. Pan Jezus złożył swoje życie jako okup za życie Adama. Pierwszy, doskonały człowiek Adam grzesząc został skazany na karę śmierci. Jedyną możliwością, aby wykupić Adama spod tej kary jest zapłacenie odpowiedniej ceny za jego życie. Ceną za życie doskonałego człowieka nie może być nic innego, jak życie innego doskonałego człowieka. Tylko taka cena jest równoważna – nie jest to ani mniej, ani więcej. Życie doskonałego człowieka za życie doskonałego człowieka.

„Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie.” (Rzym. 5:18)

„Brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek”

Żaden człowiek nie mógł zapłacić równoważnej ceny za życie Adama. Adam stworzony był na obraz Boży – zanim zgrzeszył, był człowiekiem doskonałym. Każdy człowiek będąc grzesznym nie byłby w stanie w żaden sposób zapłacić odpowiedniej ceny okupu za Adama. Psalmista Dawid napisał: „Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, Ani też nie da Bogu za niego okupu, Bo okup za duszę jest zbyt drogi I nie wystarczy nigdy, By mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu”. (Ps. 49:8-10)

Ofiara Pana Jezusa

Pan Jezus dobrowolnie zdecydował się na to, aby porzucić swoje życie duchowe u boku Pana Boga i stał się człowiekiem. „Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej”. (Flp. 2:5-8)

Pan Jezus ofiarował swoje życie. Oznacza to, że przejął ciążącą na Adamie karę śmierci. Dzięki temu, że Pan Jezus dał swoje doskonałe życie za życie Adama, Adam może powstać z grobu, ponieważ został uwolniony spod kary śmierci. „Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni”. (Iz. 35:5) I tak, jak grzech pierwszego człowieka został odziedziczony przez całe jego potomstwo, w konsekwencji czego wszyscy ludzie będąc potomkami Adama umierają, tak też dzięki wyzwoleniu Adama spod kary śmierci, razem z nim wyzwolona została cała ludzkość. Dzięki okupowi złożonemu przez Pana Jezusa za Adama, wszyscy ludzie powstaną z grobów!

„Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie”. (1 Kor. 15:21)

Więcej na temat zmartwychwstania przeczytasz w artykule: BIBLIJNA PRAWDA O ZMARTWYCHWSTANIU

Czy Pan Jezus na zawsze stracił swoje życie?

Pan Bóg w swoim doskonałym i miłosiernym planie przewidział rozwiązanie na to, aby Pan Jezus dokonując dzieła zbawienia świata, nie umarł na zawsze. W swojej łasce, Pan Bóg nagrodził Pana Jezusa, dając mu nieśmiertelne życie na poziomie duchowym. „Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią”. (Flp. 2:9-10) „Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami”. (Iz. 53:11-12)

Odkupienie było przewidziane od założenia świata

Warto w tym miejscu wspomnieć również o tym, że Pan Bóg stwarzając pierwszych ludzi przewidział, że zgrzeszą przeciwko Jego prawu.

Nasz Stwórca jeszcze przed tym wydarzeniem przygotował plan zbawienia dla człowieka. Był on ukazany w wielu wydarzeniach Starego Testamentu, których jednak nie będziemy szerzej opisywać w tym artykule. Wspomnimy jedynie na jeden fragment z Nowego Testamentu potwierdzający ową myśl: „Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was”. (1 Pio. 1:18-20)

Czy każdy z nas nie mógł otrzymać indywidualnej próby?

Rodzi się w tym miejscu jedno pytanie… Dlaczego każdy z nas nie mógł otrzymać własnej, indywidualnej próby, takiej, jaką miał Adam? Dlaczego jesteśmy jako jego potomstwo, obciążeni karą za grzech, zanim zdążymy dokonać pierwszych czynów i zanim zdążymy cokolwiek pomyśleć? Otóż uświadomienie sobie prawdy, dlaczego tak jest ukazuje nam jak wielkie miłosierdzie okazał Pan Bóg postępując z ludzkością właśnie w taki sposób.

Załóżmy, iż Stwórca zapewniłby sprzyjające warunki Edenu każdemu w celu wypróbowania go i postanowiłby, że tylko grzesznicy będą potępieni i wytraceni. Jak wielu ludzi w takich korzystnych warunkach mogłoby okazać się godnymi lub niegodnymi życia? Jakie są nasze przypuszczenia? Jeśli ten jeden przypadek Adama przyjmiemy za wzór (Adam z pewnością był pod każdym względem przykładem doskonałego człowieczeństwa), to dojdziemy do wniosku, że nikt nie okazałby się zupełnie posłuszny i godny życia. Ludzie nie doświadczywszy skutków grzechu nie potrafiliby się mu oprzeć i prędzej czy później każdy człowiek popełniłby przestępstwo przeciw Bożemu prawu, jak zresztą obecnie wszyscy ludzie czynią.

W takiej sytuacji, jeśliby każdy z nas z osobna otrzymał sprawiedliwą za swoje przestępstwo Bożego Prawa karę śmierci, za każdego z nas z osobna potrzeba by oddzielnego odkupienia, abyśmy znów mieli możliwość życia. Za każdego z miliardów ludzi żyjących na Ziemi, musiałby umrzeć ktoś inny, aby Ci, którzy zgrzeszyli mieli możliwość ponownej próby. Dzięki temu, że cała ludzkość rodzi się będąc już pod wyrokiem nałożonym na Adama, również i cała ludzkość skorzysta z jego uwolnienia. Przypomnijmy w tym miejscu przytoczony już wcześniej werset: „Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie.” (Rzym. 5:18)

Ludzie staną na próbie życia w przyszłości

Obecny czas życia każdego z ludzi naznaczony jest grzechem, cierpieniem, smutkiem, chorobami a finalnie śmiercią. Każdy człowiek, dzięki zbawieniu przygotowanemu przez Pana Boga a wykonanemu w Panu Jezusie zostanie jednak wzbudzony z grobu i otrzyma ponowną szansę życia.

Każdy człowiek stanie w przyszłości na próbie takiej, jaką miał Adam. Jednak każdy będzie również bogatszy o jedno bardzo ważne doświadczenie, jakiego nie posiadał pierwszy człowiek – doświadczenie czym jest zło i śmierć. Dzięki temu ludzkość z chęcią będzie chciała służyć Panu Bogu i żyć według jego prawa. Ci, którzy dojdą do doskonałości odziedziczą życie wieczne. „I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły”. (Obj. 21:3-4)

Ale, czy na pewno każdy człowiek będzie w przyszłości na próbie życia?

Specjalne dzieło Pana Jezusa

Podczas swojego życia Pan Jezus okazał swoje doskonałe posłuszeństwo dla Pana Boga w wielu trudnych sytuacjach. Pan Jezus został nagrodzony za to nieśmiertelnym życiem duchowym. Wszystkie cierpienia Pana Jezusa, kiedy był bity i poniżany, nie były konieczne do tego, aby oddać swoje doskonałe życie. W dziele naszego Zbawiciela jest jeszcze kolejna, wspaniała lekcja, ukazująca szczególną drogę zbawienia przygotowaną przez Pana Boga. Dzięki temu, w jaki sposób żył Pan Jezus, i dzięki temu, że otrzymał w nagrodę życie duchowe otworzona została specjalna droga – Powołanie Niebieskie. „Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania”. (Hebr. 3:1)

Jest to droga zbawienia przygotowana dla tych, którzy zupełnie ofiarują swoje doczesne życie na wzór Pana Jezusa, zaś jej zwięczeniem jest otrzymanie nieśmiertelnego życia duchowego, takiego, jakie za swoje poświęcenie otrzymał Pan Jezus. „Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat”. (Obj. 20:6)

Więcej na temat Powołania Niebieskiego przeczytasz w artykule: TAJEMNICA UKRYTA W PIŚMIE ŚWIĘTYM

Powyższy opis tego, w jakim celu Pan Jezus przyszedł na Ziemię oraz czego dokonał jest prawdą zaczerpniętą z Pisma Świętego. Przytoczono jedynie niewielką część wersetów i argumentów na poparcie tych myśli, zaś temat ten w całości jest bardzo głęboki i związany z wieloma aspektami Planu Bożego, przedstawionego w Biblii. Szeroko temat dzieła Pana Jezusa, zbawienia ludzkości, wspaniałych obietnic Bożych oraz Królestwa Bożego opisuje autor książki Boski Plan Wieków. Podobnie jak w powyższym artykule, wszystkie myśli poparte są zapisami z Pisma Świętego.

Książkę Boski Plan Wieków możesz zamówić zupełnie za darmo, nie czyniąc żadnych zobowiązań. Poprzez poniższy baner możesz przejść do formularza zamówień, a my – fundacja 4rzeki – wyślemy Ci tą pozycję, ponieważ chcemy dzielić się z Tobą wspaniałą Prawdą zawartą w Piśmie Świętym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.