Plan zbawienia ludzkości

Główne myśli:

  • Zbawienie jest to uwolnienie od śmierci i jest to możliwe, dzięki ofierze Pana Jezusa.
  • Wszyscy ludzie mają zapewnione wzbudzenie z grobu.
  • Każdy człowiek po wzbudzeniu otrzyma szansę na życie wieczne.
  • Pan Bóg realizuje swój Plan zbawienia ludzkości, który przedstawiony jest w Piśmie Świętym.

Czym jest zbawienie?

Zbawienie i grzech to bardzo ważne pojęcia. Zrozumienie ich jest zasadnicze dla rozwoju chrześcijanina. Za pomocą tych pojęć możemy tłumaczyć inne, bardziej złożone nauki i lekcje Słowa Bożego.

Zbawienie to uwolnienie od śmierci (wiecznej) Adamowej, od Bożego wyroku, który został wydany na Adama, a w nim na całe jego potomstwo. Pan Bóg w swej wielkiej miłości i mądrości zaplanował wybawienie ludzi właśnie spod tego wyroku, dlatego posłał na świat jedynego Syna. Jego ofiara gwarantuje powstanie z grobu i uwolnienie z Bożego wyroku oraz powrót do społeczności z Panem Bogiem.

„Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.” – I Tym. 2:3-6

Zbawienie składa się z dwóch etapów. Pierwszy to zdjęcie Bożego potępienia, a drugi to uwolnienie od grzechu. Człowiek uwolniony od potępienia nie jest bowiem jeszcze wolny od grzechu. Dzięki okupowi Pana Jezusa, który został złożony za Adama, wszyscy ludzie mają zapewnione powstanie z grobu – jest to pierwszy etap zbawienia.

Więcej o zmartwychwstaniu przeczytasz w artykule: BIBLIJNA PRAWDA O ZMARTWYCHWSTANIU

Po zdjęciu potępienia Adamowego, w czasie nadchodzącego tysiąca lat panowania Chrystusa, cały rodzaj ludzki będzie się uwalniał z grzechu. Po powstaniu z grobu nadal będzie miał skłonności do grzechu, ponieważ w grobie nie ma żadnej przemiany. Dlatego Pan Jezus będzie „wodzem zbawienia”, będzie pokazywał ludziom jak żyć według prawa Bożego. Gdyby nie to dzieło przyszłego Wieku, ludzie nadal wpadaliby pod Boże potępienie.

Istnieje jednak również możliwość skorzystania ze zbawienia już teraz – w obecnym czasie. Uczą nas o tym Księgi Pisma Świętego. Skorzystanie z tej możliwości wiąże się z poświęceniem swojego życia na służbę Panu Bogu. Dla tych, którzy z tej możliwości skorzystają, tym obiecana jest z łaski Bożej wspaniała nagroda.

Kto jest autorem Planu zbawienia?

W piękny sposób Plan zbawienia ludzkości na podstawie jedynie wersetów Słowa Bożego przedstawia książka – Boski Plan Wieków wydana w 1886 roku, którą możesz zamówić zupełnie za darmo.

Często mówimy, że Pan Jezus jest naszym Zbawicielem, ale czy Plan wybawienia całej ludzkości z niewoli grzechu i śmierci nie pochodzi od samego Pana Boga? Ponad wszystkim i nad wszystkim jest Ojciec. Bez woli Ojca, Pan Jezus nie byłby Zbawicielem. Autorem Planu zbawienia jest sam Pan Bóg, a wykonawcą Jego jednorodzony Syn.

Pan Bóg w Swej mądrości zaplanował wybawienie wszystkich ludzi, tylko w różnym czasie. Część z nich zostanie zbawiona wcześniej na innych zasadach, a pozostała część, czyli wszystkie narody ziemi, zostaną doprowadzone do doskonałości w innym okresie, w ciągu nadchodzących tysiąca lat rządów Chrystusa. Pismo Święte i aktualne wydarzenia na świecie przekonują nas, że czas ten jest już bardzo, bardzo bliski.

Dostrzegamy tutaj połączenie mądrości, miłości i sprawiedliwości Pana Boga! Jego mądrość pozwoliła na opracowanie Planu, za pomocą którego Jego sprawiedliwość mogła być w całej pełni wymierzona Adamowi, grzesznikowi – i pośrednio, przez niego, jego potomstwu – a jednak mogła pozostawić dość miejsca na to, by we właściwym czasie Jezus, przez swoją ofiarę za Adama, a w nim za wszystkich, mógł złożyć zadość uczynienie za grzechy całego świata.

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar”
Ef. 2:8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *