Tajemnica ukryta w Piśmie Świętym

Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom, mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię. – List Ap. Pawła do Efezjan, 3:4-6

Grzech pierwszych ludzi

Pan Bóg, stwarzając Adama, dał mu możliwość życia wiecznego. Warunkiem tego było pełne posłuszeństwo Bożemu Prawu. „Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz…” (I Moj. 2:17). Niestety, Adam przestępując Boży zakaz, sprowadził na siebie i na całe swoje potomstwo karę śmierci. „Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.” (Rzym. 5:12)

Dla każdego człowieka przychodzi moment końca jego życia na ziemi. Po śmierci człowiek przestaje istnieć i trafia do grobu. Nie ma tam „żadnej pracy ani zamysłu, ani wiedzy, ani mądrości…” (Kazn. 9:10). Gdyby nie okup złożony przez naszego Pana – Jezusa Chrystusa, ludzie pozostaliby w tym stanie na zawsze, nie mogąc mieć żadnej nadziei na przyszłe życie. Sam człowiek żadnym sposobem nie mógłby wydostać się spod kary śmierci. Jedyną możliwością jest doskonały Boży Plan realizowany w Jego Synu. (Ps. 146:3-5)

Plan Boży dla ludzkości

„Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie.” (Rzym. 5:18) Apostoł Paweł ukazuje nam tutaj wielką sprawiedliwą miłość Bożą. Życie jednego doskonałego człowieka Jezusa Chrystusa złożone zostało w grobie za jednego doskonałego człowieka Adama. Dzięki temu Adam oraz wszyscy ludzie, którzy umierają będąc – jako potomkowie Adama – pod potępieniem śmierci, mają pewność wzbudzenia z grobu. „Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.” (I Kor. 15:22)

Sam Pan Jezus powiedział o sobie: „Bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło.” (Łuk. 19:10) W raju zginęło doskonałe życie wieczne na warunkach posłuszeństwa Panu Bogu. Pan Jezus przyszedł zatem, aby dać ludziom możliwość takiego życia. Każdy człowiek po wzbudzeniu będzie miał możliwość dojścia do doskonałości i otrzymania życia wiecznego na ziemi. (Obj. 21:3-7) Taka szansa dana będzie wszystkim ludziom i – jeśli tylko będą posłuszni Bożym wymaganiom – będą żyć. Warunki na ziemi, jakie wtedy nastaną, opisuje prorok Izajasz w 35 rozdziale swojego proroctwa. Będą one doskonałe, a na Świętej Drodze, którą będą szli wybawieni, nie znajdzie się nic, co mogłoby przeszkodzić ludziom w społeczności ze Stwórcą.
(Iz. 35: 8-9)

Tajemnica ukryta od wieków, a objawiona apostołom i prorokom

Pan Jezus i Apostołowie nauczali, że również obecnie istnieje pewna droga do zbawienia, nazwana „wąską drogą” ale niewielu ludzi znajduje tą drogę. Jest to właśnie owa „tajemnica”. Nasz Pan powiedział: „Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.” (Mat.7:14) Pan Jezus zachęca słowami: „Wchodźcie przez ciasną bramę” (Mat. 7:13-14) do wstępowania na nią. Co więc daje nam kroczenie tą wąską ścieżką teraz, skoro dzięki ofierze Pana Jezusa każdy człowiek będzie miał możliwość dojścia do doskonałego życia na ziemi w przyszłości?

Powołanie Niebieskie

Apostoł Paweł pisze do Tytusa o naszym Panu: „Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność…”. (Tyt. 2:14) Obecny czas jest czasem szczególnym, „dniem zbawienia” (II Kor. 6:2)  – czasem wyboru „ludu na własność”. Pan Bóg dla tych, którzy poznając Ewangelię okażą się szczególnie wierni i rozwiną swój charakter na podobieństwo Pana Jezusa, przygotował w swojej wielkiej miłości specjalną nagrodę. W Ewangelii św. Jana 17:24 czytamy słowa modlitwy naszego Zbawiciela: „Ojcze, chcę aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś…”. Na innym miejscu Pan Jezus wypowiedział słowa: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż upodobało się waszemu Ojcu dać wam królestwo.” (Łuk. 12:32)

Słowa listów trzech apostołów potwierdzają, do jak wielkiej nadziei powołani są Ci, którzy zdecydowali się kroczyć ową „wąską drogą”. „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych; Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla was;” (I Pio. 1:3-4). „Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy on się objawi, będziemy podobni do niego, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.” (I Jan. 3:2). „Do tego powołał was przez naszą ewangelię, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa” (II Tes. 2:14). Widzimy zatem, o ile większe nadzieje mają Ci, którzy zdecydowali się porzucić ziemskie cele, dla wędrówki za Panem. (Łuk. 9:24)

Bądźmy wdzięczni za poznanie tej tajemnicy

Jak podaje Pismo Święte, niewielu jest takich, którzy znajdują tą drogę i widzą jej wspaniały cel. Świat w znakomitej większości nie próbuje zrozumieć Bożego Planu i podąża za swoimi przemijającymi przyjemnościami. „…Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna.” (I Jan. 3:1) Apostoł Paweł tłumaczy, dlaczego większość ludzi nie poznała prawdziwej mocy Ewangelii. „W których bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej Ewangelii Chrystusa…” (II Kor. 4:4) Szatan zaślepił umysły ludzkie, wprowadzając błędne nauki i fałszywy obraz Pana Boga.

Jak wielką wdzięczność powinniśmy czuć do naszego Pana, za okazaną łaskę, nie tylko wybawienia całej ludzkości, ale również tak cudownych rzeczy, które „przygotował Bóg tym, którzy go miłują.” (I Kor. 2:9) Bądźmy więc wdzięczni za światło Prawdy, które objawia nam wspaniałe dzieła Boże. Tym bardziej doceńmy okazaną nam łaskę, wiedząc, że szczególny czas przeznaczony na wybór klasy wiernych dobiega końca. (Rzym. 11:25)

Szczegółowo, na temat Planu Bożego możesz przeczytać w Boskim Planie Wieków. Autor wyjaśnia go, korzystając z argumentacji jedynie Pisma Świętego. Zamówienie książki jest zupełnie darmowe.

2 myśli na “Tajemnica ukryta w Piśmie Świętym”

  1. Pingback: Co czeka ludzkość w przyszłości? - BiblijneSpotkania.pl

  2. Pingback: Jak miłować nieprzyjaciół? - BiblijneSpotkania.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *