Symbole biblijne

Główne myśli:

  • Pismo Święte jest w dużej mierze Księgą symboliczną.
  • Zrozumienie symboli zawartych w Biblii pozwala lepiej poznać Boży Plan względem świata.
  • Pewne rzeczy zakryte są w symbolach, bowiem Pan Bóg chce naszego pragnienia i naszych starań aby zrozumieć Jego Słowo.

Słowo „symbol” pochodzi z języka greckiego – „σύμβολο” (symbollo) i tłumaczy się jako „zebrać razem”. Symbol ma zazwyczaj jedno dosłowne znaczenie i kilka znaczeń ukrytych. Zatem jednym pojęciem zastępowane jest inne pojęcie. Nie zawsze taka „zamiana” jest dla wszystkich jasna.

Światowe symbole

Często nie zdajemy sobie sprawy co ozdoby lub znaki przez nasz użytkowane mogą symbolizować. Takimi znakami mogą być pacyfa, swastyka, znak Yin Yang, krzyż, tęcza itd. W konkretnych grupach mają one swoje jasne znaczenie. Warto zatem byłoby mieć jakieś pojęcie co do otaczających nas symboli.

Osobę obnoszącą się z tęczową flagą uznamy za wspierającą prawa osób LGBT – i najpewniej taki właśnie był jej cel. Obecnie tęczowe barwy są jednoznacznie kojarzone ze środowiskiem LGBT; istniejący symbol, oznaczający zupełnie coś innego (Gen. 9:13-17), wykorzystany został jako symbol różnorodności. Jak widzimy, trzeba uświadomić sobie, jakie są znaczenia danych symboli, by bezwiednie nie popularyzować w swoim otoczeniu poglądów, które one reprezentują.

Sprawdźmy jakie symbole występują w Piśmie Świętym. Symbolika biblijna jest bardzo obszerna, a zrozumienie jej w stu procentach jest raczej niemożliwym. Jednak poznawanie jej pozwala dostrzec głębię Boskiego planu oraz znaczeń zawartych w niej dla tych, którzy usilnie pragną wejrzeć w Słowo przekazane od Boga.

Przykłady biblijnych symboli

Baranek, zwierzę potulne i miłe. Zabijany był na żydowską wieczerzę paschalną. Składany był również jako ofiara przebłagalna za grzechy. Izajasz prorokował o kimś, kto, mimo iż został niesłusznie dotknięty karą, uniżył się i zamilkł jak baranek prowadzony na śmierć. „Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust” (Iz. 53:5-7). Osoba opisana w tym fragmencie symbolizuje Pana Jezusa, który przyszedł na ziemię złożyć ze swojego życia doskonałą ofiarę.

Bardzo często używanym symbolem jest serce. Dopiero w średniowieczu serce stało się jednoznacznym symbolem miłości. Pismo Święte mówi, że Pan Bóg patrzy na serce, a więc na to, co znajduje się wewnątrz człowieka. „Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce” (1 Sam.16:7). Serce oznacza siedlisko woli, intencji człowieka, jest również symbolem życia.

Złoto to przede wszystkim symbol bogactwa ziemskiego. W Biblii jednak jest przede wszystkim atrybutem Pana Boga, czyli symbolem wieczności, chwały, doskonałości, majestatu, godności królewskiej. Arka Przymierza pokryta była złotem (2 Moj. 25:11).

Ponieważ w Izraelu każda kropla deszczu była bardzo pożądana, deszcz symbolizuje błogosławieństwo. „Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw i przestrzegać moich przykazań i je wykonywać, to dam wam deszcze w swoim czasie właściwym, a ziemia dawać będzie swój plon i drzewo polne swój owoc” (3 Moj. 26:3-4)

Drzewa symbolizują prawych, oddanych Panu Bogu ludzi. „Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie” (Psalm 1:3). Wielkie i potężne postacie są także porównywane do drzew, np. król Nabuchodonozor (Dan.4:9). Drzewa symbolizować mogą także całe narody – Jezus mówi: „A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato” (Mat. 24:32). W kontekście końca obecnego świata Jezus wskazuje na naród Izraelski i zmiany w nim zachodzące.

Dlaczego Bóg używa symboli?

Na kilku podanych przykładach widać, jak wielka i obszerna jest symbolika biblijna. Właściwie, dlaczego Pan Bóg dał nam Swoje słowo w proroctwach i symbolach? Jasne jest, że żeby odczytać dany symbol, należy poznać jego znaczenie.

W proroctwie Jeremiasza Pan Bóg powiedział, iż każdy, kto będzie szukał całym swoim sercem, temu będzie dane znaleźć. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam (Jer. 29:13-14). Również w Nowym Testamencie Pan Jezus powiedział, iż każdy, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Mat. 7:7). Pan Bóg daje zrozumieć Swoje słowo każdemu, kto tego chce i kto jest gotów przyjąć i wprowadzać je w życie.

Niestety same dobre chęci nie wystarczą. Ważniejsze od intencji są czyny. Pan Jezus wysławiał Swojego Ojca Niebieskiego między innymi za to, że w Swej mądrości zakrył pewne rzeczy przed mądrymi tego świata. „Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mat. 11:25).

Aby poznać i zrozumieć słowo, które Pan Bóg zostawił nam w Swoim Piśmie Świętym, przede wszystkim musimy upodobnić się do baranka, tak by być w pełni ufnymi, oddanymi i wiernymi, tak, jak Pan Jezus. Wtedy będziemy w stanie zrozumieć to, co wcześniej było ukryte i niezrozumiałe. Czytajmy i badajmy Słowo Boże, aby móc je później przestrzegać i wypełniać wolę Bożą.

Powyższe rozważania pokazują jedynie cząstkę tego, w jaki sposób zrozumienie symboliki biblijnej przybliża nas do poznania Bożego Planu względem świata i człowieka. Wiele opisów w Piśmie Świętym wymaga dokładnego przestudiowania znaczenia symboli i obrazów w nich zawartych. Jeśli Pan Bóg uzna to za stosowne, pozwoli to nam poznać Jego wspaniałe dzieła i wolę. Zachęcamy Cię do zupełnie darmowego zamówienia książki Boski Plan Wieków. Jest to wielka pomoc w zrozumieniu nie tylko symboli i obrazów Pisma Świętego, ale również całego Bożego Planu, wspaniałej, wiecznej przyszłości jaką czeka ludzkość w której możemy mieć szczególny udział.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *