Szacunek do rodziców według Pisma Świętego

Główne myśli:

  • Cześć do rodziców jest nakazem danym przez Pana Boga wśród przykazań.
  • Pan Jezus również zwracał uwagę na szacunek do rodziców i dbanie o nich.
  • W rodzinie powinna istnieć hierarchia – dzieci poddane swoim rodzicom.
  • Cześć dla rodziców to uległość, pomoc i troska

„Czcij ojca swego i matkę swoją aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie” 2Moj.20:12. Z łezką w oku można tylko powiedzieć, że w pewnym okresie życia, gdy rodziców już nie ma, jest już za późno na praktykowanie tego przykazania w codziennym życiu. Pozostaje tylko zatrzymać się na chwilę, jak w refrenie pieśni:

„Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pięknem świata.
Zatrzymaj się na chwilę, zauważ swego brata.
Zatrzymaj się na chwilę, nad tym co w ręku kryjesz.
Zatrzymaj się na chwilę, i pomyśl po co żyjesz”.

Zatrzymać się i spojrzeć do tyłu, na lata, które już nie wrócą. Ale wróćmy do piątego Bożego przykazania, jako normy moralnej w okazywaniu czci rodzicom: “Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie”  2Moj.20:12.

Przykazanie to jest powtórzone jako nasze zobowiązanie wobec naszych rodziców, w 5Mojż.5:16: “Czcij ojca twego i matkę twoją, jak ci rozkazał Pan, twój Bóg, aby długo trwały twoje dni i aby ci się dobrze działo w ziemi, którą Pan, twój Bóg, ci daje.”

Podobne przykazanie zostało zamieszczone w 3Moj.19:32: “Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca; tak okażesz swoją bojaźń Bożą; Jam jest Pan. Gdzie przekład Biblii Gdańskiej oddaje: Przed człowiekiem sędziwym powstań, a czcij osobę starego, i bój się Boga swego; Jam Pan.”

Czczenie

Zatrzymajmy się przy wyrazie „czcij”. Kiedy zajrzymy do słownika języka polskiego, to wyraz czcić ma następujące znaczenie: cenić, mieć szacunek, mieć w poważaniu, poważać, respektować, szanować, kochać, lubić, miłować, nosić kogoś na rękach, oddawać się z pasją, padać plackiem przed czymś, padać przed kimś na kolana, zachwycać się.

Zastanówmy się, jakie ten wyraz ma znaczenie dla nas, ludzi XXI wieku? Czy słowa wypowiedziane około 3500 lat temu mają dla nas jeszcze jakieś znaczenie? Słowa, które są częścią dziesięciu przykazań napisanych palcem Pana Boga na górze Synaj.

Prawdziwe przykazania

Rzekł Pan do Mojżesza: “Wyciosaj sobie dwie tablice kamienne takie jak poprzednie, a Ja wypiszę na tych tablicach słowa, które były na poprzednich tablicach, które potłukłeś” 2Moj.34:1.

Powstaje zatem pytanie, czy w ogóle jakieś znaczenie mają słowa tak dawno temu wypowiedziane? My, obecnie żyjący nie pochodzimy przecież z Żydów, ale z pogan. Jak napisał Apostoł Paweł w Liście do Efezjan: “Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele, Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową” Ef.2:11-13. I to przez te więzy krwi, przez które jesteśmy bliscy społeczności izraelskiej, jesteśmy zobowiązani do respektowania piątego przykazania. Przykazania, na które powołał się Jezus w rozmowie z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie (Mat.15:1-6).

Przytoczmy ten fragment, który uczy nas jaki powinien być stosunek chrześcijan do rodziców: „Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w Piśmie z Jerozolimy, mówiąc: Dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. On zaś, odpowiadając, rzekł im: A dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział: Czcij ojca i matkę, oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie: Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce: To, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej; tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją”. Mat.15:1-6

We wspomnianym fragmencie Pan Jezus powiedział do nich: “tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją” Mat.15:6. Zarzut Pana Jezusa dotyczył zaniedbań odnoszących się do piątego przykazania. Z tego możemy wnioskować, że wola Boża, gdy chodzi o stosunek dzieci do rodziców, jest taka sama w Starym, jak i w Nowym Testamencie.

Przekazywanie wiary w rodzinie

Wynika też z tego, że nie przestrzegali, czyli nie stosowali się do tego przykazania z obietnicą jako naród: “Czcij ojca swego i matkę swoją aby długo trwały twoje dni i aby ci się dobrze działo w ziemi, którą Pan, twój Bóg, ci daje 2Moj.20:12, czego dowodem jest, że Żydzi nie zamieszkali w ziemi za niezachowanie tego przykazania. Ciekawą rzeczą jest, że autor Listu do Żydów, przez który chciał wskazać na kończący się Wiek Zakonu, jednak powołał się na przykazanie słowami: “Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą: aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi, dodając w innym miejscu: A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana” Ef. 6:2-4.

Apostoł Paweł w Liście do Efezjan podaje wzór zasad funkcjonowania chrześcijańskich domów i zaczyna od rodziców: od męża i żony, jako podstawy ogniska rodzinnego. Ponieważ dom postrzegany był jako ważne i niezbędne ogniwo w przekazywaniu Przymierza kolejnym pokoleniom. Czego daje dowód i przykład dla nas dom Tymoteusza: “Przywodząc sobie na pamięć nieobłudną wiarę, która pierwej mieszkała w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewienem, że i w tobie mieszka” 2Tym.1:5.

Właśnie z tego powodu rodzicom należy się cześć i szacunek jako reprezentantom władzy Bożej, ze względu na przekazywanie i zachowanie prawa Bożego. Dlatego taki gorący apel Apostoła Pawła w Liście do Kolosan: “Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodobanie” Kol.3:20.

Ojciec i matka

Nie bez kozery Apostoł Paweł rozpoczął swój wykład od męża i żony, bo to od nich ma iść przykład: “Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego” Ef.5:22–23,33.

Uległość sugeruje istnienie hierarchii, uznawania autorytetu starszej osoby. Podobnie i dzieci, okazując swe posłuszeństwo i cześć, będą uznawać swych rodziców za głowy rodziny.“Bóg przecież powiedział: Czcij ojca i matkę oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie” Mat.15:4.

Ciekawostką jest to, że w języku hebrajskim do dnia dzisiejszego nie ma słowa „rodzice”, tylko słowo „ojciec” i słowo „matka”. I w ten sposób język hebrajski podkreśla cielesność, płciowość: ojciec i matka, i podkreśla ojcostwo oraz macierzyństwo.

Pomoc rodzicom

Wracając do naszego tematu musimy sobie odpowiedzieć, co znaczy czcić ojca i matkę? Jaki jest nasz obowiązek względem naszych rodziców? Czy chodzi o zapewnienie strony materialnej? Dawniej nie było emerytur, rent i rodzice byli zdani na łaskę swoich dzieci. Dzisiaj są przecież inne realia. Na czym ma więc polegać cześć i szacunek? Może to podanie pomocnej ręki przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu lub przy wejściu i zejściu ze schodów?

To może być symboliczne podanie kubka zimnej wody: “A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej” Mat.10:42.

Pamiętajmy, że jeśli ktoś ma wierzących rodziców, którzy należą do Chrystusa, to urodziliśmy się w domach królewskich. To do czegoś zobowiązuje! Bardzo piękny przykład troski o swoją mamę pokazuje nam Pan Jezus. Wisząc na krzyżu, pełen bólu, spełnił piąte przykazanie, a troszcząc się o nią wyraził cześć i szacunek. Mamy to zapisane przez umiłowanego ucznia Jana: “Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie” Jan.19:27.

Mądrość Salomona

Dlatego zachowajmy cześć i szacunek przynależny naszym rodzicom mając także na pamięci słowa Salomona: 

“Zachowuj, synu mój, przykazanie swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki! Utrwal je na zawsze w swoim sercu, i owiń nim swoją szyję. Gdy pójdziesz, będzie ci towarzyszyć, strzec cię będzie w czasie twojego snu, a gdy się obudzisz, odezwie się do ciebie, Gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem; drogą życia zaś są napomnienia do karności” Przyp.6:20-23.

“Synu mój! Nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, Bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca! Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie” Przyp.3:1-5.

Kończąc to krótkie rozważanie, miejmy jeszcze na uwadze słowa Apostoła Pawła: “Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” Gal.6:10.

Jeśli masz pragnienie, aby dowiedzieć się więcej o wspaniałej Prawdzie zawartej w Piśmie Świętym – o Zbawieniu i radości dla wszystkich ludzi, życiu wiecznym i sensie tego, co nas otacza, zachęcamy Cię do zupełnie darmowego zamówienia książki Boski Plan Wieków. Książka ta odpowiada na liczne pytania stawiane przez ludzkość, a czyni to jedynie na podstawie wersetów Pisma Świętego. Jest to „pokarm na czas słuszny”, którym chcemy dzielić się z Tobą. Aby zamówić książkę za darmo, wystarczy kliknąć w poniższy baner i wypełnić formularz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.