Główne myśli:

  • Wiara jest podstawą, ale nie wystarczy jedynie wierzyć, że istnieje Pan Bóg.
  • Bardzo ważna jest również wiara Bogu – zaufanie Mu.
  • Świat dookoła nas i jego wydarzenia pomagają nam wierzyć, że Pan Bóg istnieje, zaś prawdę o tym kim jest, czerpiemy z Biblii.
„A wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych” – Hebr. 11:1.

Werset ten mówi nam czym jest wiara. Słownikowo wiara oznacza wewnętrzną pewność, przekonanie nacechowane uczuciem, a także niezachwiane zaufanie. Według wersetu z listu do Żydów wiara jest pewnością w rzeczy niewidzialne, których nie da się poznać „przez widzenie” (2 Kor. 5:7). Poznanie Boga nie może ograniczać się tylko do poznania widocznego świata materialnego. Bóg jest największą istotą duchową (Jan 4:24), a my cielesnymi ludźmi – różnimy się zatem naturami.

Wierzyć a ufać

Czy wiara w Boga a wiara Bogu jest tym samym? Jak. 2:19 – „Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą”. Fragment ten oczywiście nie mówi, że demony to dobre istoty, ponieważ wierzą w Boga. Mówi o tym, że wiara w samo istnienie Boga jest nie wystarczająca – przecież także demony wierzą. Także zdają sobie sprawę z istnienia Boga. Ważna jest wiara Bogu. We fragmencie tym dalej przytaczany jest przykład Abrama. Wierzył on nie tylko, że Bóg istnieje, ale także mu zaufał i wykonywał jego wolę. Rdz. 15:6 – „Wtedy uwierzył Panu, a On [Bóg] poczytał mu to ku usprawiedliwieniu”. Abram poprzez bycie wiernym zaleceniom Boga (Rdz. 12:1) otrzymał od niego obietnicę. Był wewnętrznie pewien – posiadał wiarę – że to, co przekazał i obiecał mu Bóg, z pewnością się stanie.

Poznanie Boga

Jak my ludzie możemy poznać istotę duchową? Jak możemy wierzyć w Boga? Jak możemy mu zaufać, skoro nie możemy go nawet fizycznie zobaczyć? W Piśmie Świętym możemy zauważyć w jaki sposób Bóg daje się poznać ludziom. W Starym Testamencie często pojawiają się historie, gdy Bóg bezpośrednio przemawia do ludzi, którzy najczęściej wykazali się wcześniej oddaniem względem Boga (Henoch, Noe, Abram), a dalej do wybranego narodu Izraelskiego poprzez sędziów i proroków. Niektóre z postaci biblijnych miały prorocze sny zsyłane od Boga. Bóg także w różnych okresach dawał poznać się przez cuda robiące wrażenie na jego wyznawcach, jak i na narodach pogańskich. Jednak obecnie takie rzeczy nie mają miejsca.

Pana Boga oraz Jego działania opisują liczny prorocy biblijni. Największym przykładem jest Jezus mówiący „Kto wierzy we mnie wierzy nie we mnie tylko w tego, który mnie posłał” (Jan 12:44). Jezus pokazuje, że jego działalność, nauczanie oraz cuda nie są dla Jego własnej chwały, ale dla chwały Ojca. Zaufanie, które Jezus zdobywał, przekierowywał na zaufanie wobec Boga Ojca, bo to w Jego imieniu nauczał oraz uzdrawiał.

Zacytować należy takie słowa apostoła Pawła z Listu do Rzymian 1:19-20. „[…] to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich [pogan] jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę”. Fragment ten mówi, że istota Boga możliwa jest do poznania umysłem. Na podstawie obserwacji wspaniałości naszego świata i mechanizmów nim rządzących możliwe jest dojście do wniosku, że wszechświat wymagał stworzyciela. Wymagał projektanta, który wszystko zaplanował, wykonał oraz ma plan na przyszłość swojego stworzenia.

Biblia jako podstawa wiary

Wszystko, co wiemy o jedynym Bogu Jahwe, pochodzi z Biblii. Najbardziej rozpowszechniona księga na ziemi jest zbiorem wielu ksiąg różnego autorstwa powstających w różnych czasach. Księgi biblijne uzupełniają się, są spójne oraz tłumaczą się nawzajem. Biblia jest, jak wierzymy, słowem Bożym skierowanym dla naszego pożytku (2 Tym. 3:16). To właśnie przez nią obecnie mamy możliwość poznawania Boga oraz Jego planu wobec nas. Bez poznania charakteru Boga oraz jego planu bardzo ciężko mówić o wierze w Boga, która sens ma jedynie jako pokładanie w naszym Stwórcy ufności.

Zachęcamy Cię do przeczytania dwóch tekstów, mówiących na temat Biblii, jako o Księdze pozostawionej dla nas przez Pana Boga: CZY BIBLIA JEST AUTENTYCZNA? oraz BIBLIA JEST MOIM PRZEWODNIKIEM ŻYCIA

Autor książki Boski Plan Wieków wyjaśnia wiele tematów opisanych w Piśmie Świętym. Jest to pozycja, która pomaga zrozumieć tą świętą Księgę i poznać Plan Boży względem ludzkości. Możesz zamówić ją nie ponosząc żadnych kosztów:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.